Up

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคบ่าย (PDF)

ปีการศึกษา 2556

- สาขาวิชาการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง (สาขาวิชาการตลาด (ภาคบ่าย))
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคบ่าย)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคบ่าย)

คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (PDF File)

คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคบ่าย 

ปีการศึกษา 2555

- สาขาวิชาการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง (สาขาวิชาการตลาด (ภาคบ่าย))
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคบ่าย)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคบ่าย)

คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 (PDF File)

คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคบ่าย 

ปีการศึกษา 2554

- สาขาวิชาการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง (สาขาวิชาการตลาด (ภาคบ่าย))
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคบ่าย)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคบ่าย)

 
 
Powered by Phoca Download