Up

แจ้งจบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดก็ตามทำการแจ้งจบการศึกษา เพื่อแสดงความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและขออนุมัติเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความ สะดวกให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่มหาวิทยาลัย

 

 

 
 
Powered by Phoca Download