ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาสอบปลายภาคได้ นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอเพิกถอนกรณีพิเศษจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนนักศึกษาภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ขาดสอบพร้อมแนบหลักฐานประกอบ

     If a student does not take the final exam of a course for an approved reason, he/she must submit a withdrawal request to the Director of Records Office within 5 days from the date of absence from the exam. Accompanying documents such as a medical certificate are required.
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษาและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน นำแบบฟอร์มมายื่นที่สำนักทะเบียนนักศึกษา พร้อมหลักฐาน

Fill out the request form available at the Records Office.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
สำนักทะเบียนนักศึกษา จะแจ้งผลการขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษให้นักศึกษาทาง e-mail ในช่วงเปิดภาคการศึกษาถัดไป

The Records Office will inform you of the withdrawal result by e-mail in the following semester.

    การเพิกถอนวิชากรณีพิเศษสามารถทำได้ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบเนื่องจากเหตุผลจำเป็น ต่อไปนี้

    The special withdrawal is exclusively for the absent students in the final exam because of the reasons as follows.

 1. เจ็บป่วยหนักและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจนว่า ไม่สามารถมาสอบได้

  Having a doctor certificate as a proof of severe illness and being hospitalized at least for one night.
   
 2. ประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือต้องอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา

  Accident: the student is injured or must be present at the scene of the accident to solve the problems.
   
 3. บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง เจ็บป่วยหนักหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต

  The Student’s parents or guardians are hospitalized because of a serious illness or severe injury from an accident.
   
 4. เกิดภัยพิบัติแก่ทรัพย์สินของนักศึกษาหรือครอบครัว

  Disaster to the properties of the student or that of the student’s family.
   

     นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น ไม่อนุญาตให้ทำเรื่องขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษ

     Any reasons other than the above circumstances are not acceptable for special withdrawal request.

หลักฐาน

Document(s) required:
- บัตรประจำตัวนักศึกษา และหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

- Student ID card and Other documents such as medical certificate, etc.