นักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายจากภาคปกติไปเรียนภาคพิเศษ หรือจากภาคพิเศษไปเรียนภาคปกติ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบแปดหน่วยกิตคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

      Students who wish to transfer between the two programs must have registered at least 18 credits with a minimum cumulative GPA of 2.00.
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่แผนกทะเบียน และเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out the request form available at the Records Division.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มมายื่นที่แผนกทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา

Submit the form together with Student ID card to the Records Division.
ขั้นตอนที่ 3

step 3:
แผนกทะเบียนจะออกใบนัดให้มาฟังผล 10 วันทำการ นับจากวันยื่นเรื่อง

Receive an appointment slip, dating 10 workdays after submission date.
ขั้นตอนที่ 4
step 4:

มาฟังผลตามวันนัด ถ้าอนุมัติ จะต้องดำเนินการเรื่องดังต่อไปนี้

  • ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 400 บาท
  • ชำระเงินค่าย้ายรอบ ที่ฝ่ายการคลัง จำนวน 1,000 บาท

Come on the appointment date. If the request is approved, the students need to:

  • Apply for a new Student ID card fee of 400 baht
  • and Pay a program transfer fee of 1,000 baht at the Financial Affairs Office
ขั้นตอนที่ 5

step 5:
นำแบบฟอร์มมาคืนที่แผนกทะเบียน

Return the endorsed form to the Records Division.


Update: October 11, 2018