ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่แผนกทะเบียนและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out the request form available at the Records Division.
ขั้นตอนที่ 2step 2:
นำแบบฟอร์มมายื่นที่แผนกทะเบียนพร้อมหลักฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วลงนามและประทับตราแผนกทะเบียน และให้นักศึกษาลงชื่อในสารบัญทะเบียนนักศึกษา และคืนคำร้องขอถอนเงินค่าประกันความเสียหายให้นักศึกษา

Submit the form with other required documents to the Records Division. An officer will have the documents checked, signed, and stamped for you. You will be asked to sign on the student records, as well as to submit a request form for insurance fee refund.
ขั้นตอนที่ 3


step 3:
ให้นำคำร้องที่ได้รับคืนไปติดต่อที่ฝ่ายการคลังเพื่อขอรับเงินค่าประกันความเสียหายคืนและเงินคงเหลือในบัญชี (ถ้ามี)

Submit the form to the Financial Affairs Office to receive a refund damage deposit and overpaid balance, if any.

หมายเหตุ

Note:

หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับห้องสมุด จะต้องนำแบบฟอร์มไปยื่นที่สำนักหอสมุดกลาง เพื่อตรวจสอบว่ามีวัสดุค้างส่งหรือไม่ แล้วจึงนำแบบฟอร์มกลับมายื่นที่แผนกทะเบียนอีกครั้ง

Students borrowing library resources are required to bring a form to the Library to see if there are any resources remained on loan. Please submit the form to the Records Division afterwards.
หลักฐาน

Document(s) required:
- บัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้าบัตรประจำตัวนักศึกษาหาย ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ) 

- Student ID card (In loss of the document, students may submit two copies of the national ID card instead.)

 

Update :  October 10, 2018