หากนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่เคยแจ้งไว้ จะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบที่อยู่ปัจจุบันเพื่อใช้ในการติดต่อนักศึกษาดังนี้
 
     Students who have changed the residential address must notify the Records Division to update file.
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่แผนกทะเบียนและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out a form available at the Records Division.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มมายื่นที่แผนกทะเบียน กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ยื่นพร้อมหลักฐาน

Submit the form together with the required documents to Records Division. (Permanent address is needed if different from the present one.)

หมายเหตุ
Note:

นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนที่อยู่ได้ผ่านทาง URSA ONLINE ตามขั้นตอนและรายละเอียดที่แจ้งไว้พร้อมส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้ที่แผนกทะเบียน
หลักฐาน
Document(s) required:
  • บัตรประจำตัวนักศึกษา 

    Student ID card
     
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 

    A copy of national ID card or census certificate

 

 

Update: October 11, 2018