นักศึกษาจะขอย้ายคณะหรือภาควิชาได้หลังจากเรียนในคณะหรือภาควิชาเดิมมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (หลักสูตรภาคปกติ 4 ปี) หรือ 1 ปีการศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ 4 1/2 ปี) หรือ 1 ภาคการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่องทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)

     A transfer is allowed for day students who have completed a minimum of 1 semester in one major, special programs students upon completion of at least one academic year and continuing program students who have finished at least one semester.
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่แผนกทะเบียนและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out a request form available at the Records Office.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มมายื่นที่แผนกทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา

Submit the form together with Student ID card to the Records Division.
ขั้นตอนที่ 3

step 3:
แผนกทะเบียน จะออกใบนัดให้มาฟังผล 10 วันทำการ นับจากวันยื่นเรื่อง

Receive an appointment slip, dating 10 workdays after submission date.
ขั้นตอนที่ 4

step 4:
มาฟังผลตามวันนัด ถ้าอนุมัติ จะต้องดำเนินการเรื่องดังต่อไปนี้

On the appointment date, if transfer application approved, proceed as follows.

  - ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เฉพาะนักศึกษาย้ายคณะเท่านั้น ชำระเงินค่าย้ายคณะ/ภาควิชา ที่ฝ่ายการคลัง จำนวน 1,000 บาท 

- Apply for new Student ID card, only for transfer of school and Pay 1,000 Baht fee for transfer of either or major at the Financial Affairs Office.
ขั้นตอนที่ 5 

step 5:
นำแบบฟอร์มมาคืนที่แผนกทะเบียนและจะได้รับเอกสารประกอบการย้ายคณะ/ภาควิชา(สทบ. 112) เพื่อที่จะไปปรึกษากับคณบดีที่ย้ายเข้าเกี่ยวกับการเทียบโอนวิชาหรือขอยกเลิกวิชา ซึ่งจะมีผลเมื่อประกาศผลสอบ ของคณะใหม่แล้ว

Return the endorsed form to the Records Division and receive a document package (RO.112) to consult the Dean about credit transfer and logistics of new study plan.
ขั้นตอนที่ 6 

step 6:
นำ สทบ.112 มาส่งให้กับแผนกทะเบียน ตามวันที่นัดไว้

Submit the completed RO.112 to the Records Division as specified.

หมายเหตุ

Note:

นักศึกษาจะต้องติดตามหลักเกณฑ์การย้ายคณะ/ภาควิชาที่ต้องการย้ายเข้าด้วย

Applicants for a School/Major transfer are responsible for fulfilling their qualifications as required by each school/major prior to making application.


Update : 2018-10-11