ขั้นตอนที่ 1
step 1:
นำหลักฐานมาติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่แผนกทะเบียน พร้อมยื่นหลักฐานและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out a request form available at the Records Division.
ขั้นตอนที่ 2
step 2:
นำแบบฟอร์มไปชำระเงิน ที่ฝ่ายการคลัง

Bring the form to the Financial Affairs Office.
ขั้นตอนที่ 3
step 3:
นำแบบฟอร์มและใบเสร็จรับเงิน มายื่นที่แผนกทะเบียน

Bring the form and receipt to the Records Division.
ขั้นตอนที่ 4
step 4:
ทะเบียนนักศึกษาจะออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่รอรับได้ภายใน 5 นาที

The Student ID card will be ready in 5 minutes.

หลักฐาน

Document(s) required:

  • สำเนาบัตรประชาชน จะใช้ในกรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาหาย

    Copy Citizen ID card of the document loss, if it is the case
     
  • บัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด , บัตรหมดอายุ , เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) และการย้ายคณะ/ย้ายรอบ (จะต้องได้รับอนุมัติให้เรียบร้อยก่อน) ต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเดิมเป็นหลักฐาน
     
    Original Student ID card, in case of Damage, expiration or Change of first name/surname, Transfer of School/Program (approval by the University)

 

Update : October 10, 2018