ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่แผนกทะเบียน และเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out a request form available at the Records Division.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มมายื่นที่แผนกทะเบียน พร้อมหลักฐาน

Submit the form together with the required documents to the Records Division.
ขั้นตอนที่ 3


step 3:
แผนกทะเบียนจะส่งผลการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นักศึกษาทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการนับจากวันยื่นเรื่อง หลังจากนั้นนักศึกษาจึงจะสามารถมาติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ได้ที่แผนกทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการคลัง

The Records Division will inform you of the result of your name-last name change by e-mail within 3 working days after the submission of your request. Students can then request for a new Student ID card at the Records Division and pay the fee at the Financial Affairs Office.
หลักฐาน

Document(s) required:
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา
  Student ID card
   
 •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล 1 ฉบับ
   
  A copy of Certificate of Name Change, specified new first name/surname
   
 • สำเนาบัตรประชาชน ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 1ฉบับ
   
  A copy of national ID card, specified new first name/surname

 

Update : October 10, 2018