มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศผลสอบของแต่ละภาคการศึกษา ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน  สำหรับนักศึกษาที่ไม่แน่ใจว่าเกรดของวิชาใดถูกต้องหรือไม่ สามารถขอตรวจสอบเกรดได้ตามกำหนดการประกาศเกรดที่แจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งแผนกทะเบียนจะส่งคำร้องไปที่คณะที่วิชานั้นๆ สังกัดเพื่อตรวจสอบโดยตรง

     Students’ grades are announced in the first week of each semester. For the students wishing to re-check their grades can submit the request at the Records Division, according to the schedule of grade announcement on the Internet. The requests will be forwarded to the respective Schools for re-checking.
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่แผนกทะเบียนและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out a request form available at the Records Division.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มมายื่นที่แผนกทะเบียน

Submit the form at the Records Division.
ขั้นตอนที่ 3

step 3:
แผนกทะเบียนจะแจ้งผลการตรวจสอบผลการเรียนให้นักศึกษาทาง e-mail ประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันยื่นเรื่อง

The Records Division will inform you of the examination results by
e-mail approximately 7 working days after the submission of your request.
หลักฐาน

Document(s) required:
บัตรประจำตัวนักศึกษา

Student ID card

 

Update: October 11, 2018