การมอบฉันทะ | Proxy

นักศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการเรื่องใดๆได้ด้วยตนเอง จะต้องติดต่อแผนกทะเบียนล่วงหน้า ก่อนที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามขั้นตอนดังนี้

Students who cannot proceed any actions by themselves must contact the Records Division in advance for appointing a proxy.
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่แผนกทะเบียน และเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน (ติดต่อด้วยตนเอง)

Fill out a request form available at the Records Division.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มมายื่นที่แผนกทะเบียน พร้อมหลักฐาน

Submit the form together with the required documents to the Records Division.
ขั้นตอนที่ 3

step 3:
แผนกทะเบียนจะอนุมัติการมอบฉันทะให้นักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้นำมาเป็นหลักฐานในการให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

The Records Division endorses the form to appoint a proxy.
หลักฐาน

Document(s) required:
 • บัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้มอบฉันทะและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  A certified copy of Student ID card
   
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้รับมอบฉันทะและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  A certified copy of the proxy’s ID
   
 • สำหรับกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ (เจ็บป่วยกะทันหัน) ให้เขียนหนังสือมอบฉันทะขึ้นด้วยตนเองพร้อมแนบหลักฐาน เช่นใบรับรองแพทย์ ให้ผู้รับมอบฉันทะมายื่นแทนได้

 Update: August 6, 2018