นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคนั้นจะต้องดำเนินการแจ้งจบการศึกษาได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://ursa.bu.ac.th แล้วเลือก “Online Graduation Request” ระหว่างวันเปิดภาคการศึกษาถึงวันสุดท้าย ของการสอบกลางภาคภายในเวลา 24.00 น. สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบแล้วแต่ไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องทำการแจ้งจบใหม่จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
กรณีที่นักศึกษาไม่ได้แจ้งจบภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งจบล่าช้าและยื่นคำร้องขอแจ้งจบที่แผนกทะเบียนได้ ภายในวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคนั้น โดยเสียค่าปรับวันละ 50 บาทแต่ไม่เกิน 1,000 บาท (นับรวมวันหยุด)

Students expecting the completion of the program in any semester are required to request for their graduation. The request can be proceeded at http://ursa.bu.ac.th (choose “Online Graduation Request”) from the first day of class until at 12.00 p.m. on the last day of the midterm examination of that semester. Those who fail to complete the program in the intended semester have to request for the graduation again in the following semester. Students not requesting for the graduation within the designated period must submit a late request with a fine of 50 baht per day (including holidays, but not more than 1,000 baht altogether) at the Records Division no later than the last day of final examination in the that semester. For late graduation request, please follow the instructions below.

ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มที่แผนกทะเบียนและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Get and fill in a request form at the Records Division.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติแล้วไปชำระเงินค่าปรับที่ฝ่ายการคลัง

Bring the approved form to pay the fine at the Financial Affairs Office.
ขั้นตอนที่ 3

step :3
นำแบบฟอร์มและใบเสร็จรับเงินมาส่งคืนแผนกทะเบียน

Submit the approved form and receipt at the Records Division.
หมายเหตุ

Document(s) required:
การขอหลักฐานสำเร็จการศึกษาให้ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ที่ “BU Announcement” และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันความเสียหายและค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ถ้ามี) ให้นักศึกษาโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนั้นนักศึกษาจะต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารของตนเองทางอินเทอร์เน็ต ใน URSA Online ที่ Student Information เลือก Bank Account Number ให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสุดการสอบปลายภาค

- For graduation documents, please check “BU Announcement” on the Internet.
- Students will receive a refund of the damage deposit and any outstanding-balance of registration fees, (if any) via a bank transfer. Kindly provide your bank account details via URSA Online (Student Information) before the end of the Final Examination Period.