ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัดและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out a request form, available at your school.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มไปปรึกษากับคณบดี

Meet the Dean to seek endorsement.
ขั้นตอนที่ 3

step 3:
นำแบบฟอร์มที่คณบดีอนุมัติแล้วมาลงทะเบียนเรียนในวันเพิ่ม-ลดวิชาเท่านั้นพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา

Bring the endorsed form and Student ID card to register during the Add/Drop period only.
หลักฐาน

Document(s) required:
Unofficial Transcript จำนวน 1 ฉบับ

A copy of unofficial transcript