ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

Filter
Display # 
Title
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 | List of the Graduation Documents Delivery will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 23, 2021
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on May 21, 2021
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2561 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2018
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2560 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2017
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2559 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2016
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2558 || Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2015
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2556-2557 สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและจัดส่งทางไปรษณีย์ || Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014 For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2556-2557 สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและจัดส่งทางไปรษณีย์ || Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014 For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post
รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2555-2556 สำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธี และแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์