รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 (2559-2560)

Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2016 (2559-2560)

รายละเอียด | Information

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ด้านล่างนี้ และนำเลขที่นำส่งตรวจสอบสถานะการจัดส่งในระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทย ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

You can download PDF files below check by entering the Item number
on Thailand Post's Track & Trace system at http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

 


 หมายเหตุ | NOTE 

1. หมายเลขสิ่งของติดตามสถานะการจัดส่งสามารถใช้ตรวจสอบได้ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป | Tracking number will end after 6 months since May 4, 2017 onwards.

2. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักทะเบียนนักศึกษาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. For more information, please send e-mail at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 : สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ |Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2016 : For those not attended the Ceremony and requested delivery by post


--> ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
(Registered Mail : Domestic)

 

Registered Mail : International


 

ระดับบัณฑิตศึกษา : รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาบัณฑิตที่ได้รับเหรียญทองเรียนดี Graduate School : Delivery of Degree Certificate For Academic Year 2016 For Those Who Received A Gold Medal Award

 


รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวันประสาทปริญญาบัตรและประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่แจ้งที่อยู่ไวั | Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2016 : In case that graduates are unable to attend the commence ceremony and request the University to send the degree to your notified address.

 


 

Update: May 15, 2017