รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 

Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2017 

รายละเอียด | Information

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ด้านล่างนี้ และนำเลขที่นำส่งตรวจสอบสถานะการจัดส่งในระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทย ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

You can download PDF files below check by entering the Item number
on Thailand Post's Track & Trace system at http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

  หมายเหตุ | NOTE 

หมายเลขสิ่งของติดตามสถานะการจัดส่งสามารถใช้ตรวจสอบได้ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปTracking number will end after 6 months since May 7, 2018 onwards.รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 : สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2016 : For those not attended the Commencement Ceremony and requested delivery by post


--> ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
(Registered Mail : Domestic)

 

Registered Mail : International


 

ระดับบัณฑิตศึกษา : รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาบัณฑิตที่ได้รับเหรียญทองเรียนดี

Graduate School : Delivery of Degree Certificate For Academic Year 2016 For Those Who Received A Gold Medal Award

 

 

 


 

รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวันประสาทปริญญาบัตรและประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่แจ้งที่อยู่ไวั

Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2016 : In case graduates are unable to attend the commencement ceremony and request the University to send the degree to their notified address.

 

 


 

Update: May 11, 2018